شیطان سلول چیست؟

سلول را واحد عمل و کار در موجودات زنده مینامند. موجودات زنده ممکن است تنها از یک سلول ساخته شده باشند و یا پر سلولی باشند. به طور کلی سلول را واحد حیات نامگذاری کدره اند. لازم است موجودات تک سلولی کلیه امورحیاتی خود را به تنهایی انجام دهند. اما موجودات پر سلولی واجد سلول های تمایز یافته هستند و هر امر تخصصی به عهده گروهی از سلول ها انجام میگیرد که بافت نامیده میشوند.

از جمله کوچکترین سلول ها میتوان به مایکوپلاسماها اشاره کرد که عامل برخی عفونت های جانوری بوده و کوچکترین آنها حدود 1/0 میکرون اندازه دارند. از بزرگترین سلول ها می توان سلول های ماهیچه اسکلتی پستانداران که تا 12 سانتیمتر طول دارند و سلول های عصبی که تا یک متر هم میرسند اشاره کرد. قطر گلبول های قرمز حدود 7 میکرون است.

نویسنده/کیمیانصرابادی            نظربدهید.

نوشته شده در ١٣٩٠/١/١۴ . ٣ /١٩

دلقک آخ افسوس بای بای
مژه ماچ نگران ابرو چشم ابله تشویق زبان وقت تمام
بغل